Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası, Boşanma davası evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan, inşai nitelikte dava tipidir. Sadece mahkeme tarafından verilen bu kararla beraber çiftlerin hukuki statüsü değişir. Böylece evlilik birliği de hukuken son bulmuş olur.

Boşanma davasının nasıl açılacağı anlaşmalı ya da çekişmeli olarak iki kategoriye ayrılır. Ancak bunların her ikisi de Aile Mahkemesine gidilerek açılmaktadır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istenen belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisi ile Aile Mahkemesi’nde açabilir. Dilekçe ise,

 1. Boşanma sebepleri,
 2. Bunların nasıl ispat edileceği,
 3. Tanıkların adı, soyadı ve adresi,
 4. Bazı kurumların elinde olup mahkemeden yazı olarak getirtilmesi talep edilen evraklar,
 5. Kayıtlara ait açıklamalar,

Gibi konuları içine almalıdır. Boşanma davası dilekçesi çekişmeli ve anlaşmalı davada da hazırlanmaktadır.

İçindekiler

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle boşanma sürecinde mahkeme tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir dava türüdür.

Çiftler evlendikten sonra birtakım sebeplerden dolayı boşanmak isteyebilir. Bu noktada boşanma davası açabilmek için iki farklı yol vardır. Çekişmeli davalar bunlardan bir tanesidir.

Çekişmeli boşanma davası nedir sorusuna, eşler arasına boşanma ve mali sonuçları konusunda anlaşma bulunmuyorsa açılan dava türü olarak yanıt verilebilir. Dava kanunda bahsedilen boşanma sebeplerinden herhangi bir tanesine dayanıyor olabilir.

Bu konuda boşanma nedenleri iki ayrı türe ayrılır. Genel boşanma sebepleri arasında geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı sebebiyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme dahil pek çok neden vardır. Özel boşama ise,

 1. Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası,
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası,
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
 4. Terk sebebiyle boşanma davası,
 5. Akıl sağlığı sebebiyle boşanma davası,

Gibi bir takım alt başlıklara sahiptir. Bunlar kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Boşanma türüne göre sonuçları da farklılık göstermektedir. Şayet özel bir boşanma sebebi bulunuyorsa, davacı karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlamak durumunda değildir. Lakin özel bir sebep olduğunu göstermelidir.

Ancak genel bir boşanma davası nedeni bulunuyorsa, boşanma kararının alınabilmesi için davacı ve davalı birbirinin kusurunu ispatlamalıdır.

Çekişmeli boşanma davası
Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Neler?

Çekişmeli boşanma davası şartları, dava açmadan önce ana hatları ile bilinmelidir. Genel olarak bunlar şu şekilde belirtilmektedir:

 1. Eşlerden birinin zina etmesi halinde diğer taraf mağdur konumuna geçer. Bunu dayanak göstererek dava açma yoluna gidilebilir.
 2. Eşlerden biri, diğer eşin yaşamına kastetmişse, yani öldürmeye teşebbüs etmişse dava nedenidir.
 3. Onur kırıcı ya da kötü davranışlarda bulunan eşe de boşanma davası açılabilir.
 4. Eşlerden birinin onu kırıcı, küçük düşürücü suçlar işlemesi ya da ilintili yaşam sürdürmesi şartlar içindedir. Bu durumda diğer eş, söz konusu nedenlerden ötürü birlikte yaşamak istemeyip dava açabilir.
 5. Eşlerin hem birbirine hem de çocuklarına karşı sorumlulukları vardır. Eşin haklı gerekçeye dayanmadan ortak konutu terk etmesi bunun yerine getirilmemesi demektir. En az altı ay devam etmesi halinde boşanma davasına gidilebilir.
 6. Eşlerden birinde evlilik sonrasında akıl hastalığı oluşmuşsa ve bu diğer eşin hayatını çekilmez yapıyorsa boşanma nedenidir.

Ayrıca evlilik birliğinin sarsılması, ortak yaşamın tekrar kurulamaması da genel bir boşanma nedenidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Boşanma davası açmak isteyen çiftlerin aklında bu davanın hangi koşullarda açılabileceğine dair soru işareti olabilir. Dava türüne göre bunun yanıtı farklılık gösterir. Çekişmeli boşanma davasının söz konusu olabileceği durumlar genel olarak şöyledir;

 1. Evlilik birlikteliğinin 1 seneden kısa sürmesi halinde
 2. Eşlerden birinin boşanmak istememesi halinde
 3. Edinilmiş malların paylaştırılması konusunda anlaşamamaları halinde
 4. Nafaka ve tazminat talepleri konusunda anlaşamamaları halinde
 5. Müşterek çocuğun/çocukların velayeti konusunda anlaşamaması haline

Bunların dışında farklı durumlardan dolayı da çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Terk Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Terk sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar Medeni Kanun madde 164 içerisinde düzenlenmiştir. Ortak konutun aşağıdaki sebeplerden biri ile terk edilmesi bunlardan bir tanesidir:

 1. Eşlerden birinin evlilik birliğinden meydana gelen yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk etmesi
 2. Başka bir nedenle ortak konutta olmayan eşin, haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi
 3. Eşlerden birinin, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması
 4. Eşlerden birinin, diğer eşi haklı neden olmadan ortak konuta dönmesini engellemesi

Ayrıca terkin minimum 6 ay kesintisiz sürmesi ve halen devam etmekte olması da bir diğer durumdur. Usulüne uygun ihtar gerçekleştirilmesine karşılık eşin haklı sebep olmadan ortak konuta dönmemesi de bir diğer şarttır.

Usulüne uygun bir ihtar göndermek, terk sebebine dayalı açılan boşanma davasında bir dava şartıdır. Dolayısıyla usulüne uygun şekilde ihtarname gönderilip gönderilmediği, ihtarnamenin kanuni unsurları taşıyıp taşımadığını hâkim re’sen dikkate almaktadır.

Eğer ihtarname ile eş ortak konuda dönüşse diğer eşin affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilir. Bu bakımdan ihtarname gönderen eş, diğer eş geri dönmüşse ihtarnamedeki sebebe dayanarak boşanma davası açma yoluna gidemez.

Ayrıca terk eden eş ihtarname kendisine tebliğ edilmeden boşanma davasını aması halinde, boşanma davasının doğal neticesi olarak ayrı yaşama hakkına sahip olabilir. Lakin ihtarname kendisine tebliğ edildikten sonra dava açarsa, söz konusu boşanma davası terk olayını haklı kılmaz. Terk eden eşe de ayrı yaşama hakkı sağlamaz.

Bunların yanı sıra eş konutu terk etmişse ve bunun için bir ihtarname gönderilmişse bunda da samimi olunmalıdır. İhtarname yollanan eşin bağımsız ortak konut oluşturmadan haklı nedenle ortak konutu terk eden eşi davet etmesi; ortak hayatı meydana getirme hususunda samimi olmadığını gösterir. Terk eden eş haklı nedene dayanarak ortak konutu terk etmişse, davet eden eş bu nedeni ortadan kaldırmadığı sürece diğer eşin ortak konuta geri dönmeme, boşanma davası açma hakkı mevcuttur.

Terk sebebiyle çekişmeli boşanma davası hak düşürücü süreye tabi bulunmaz. Bu bakımdan terk sebebine dayalı çekişmeli boşanma davaları her zaman açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmeli

Boşanma davası dilekçesi çekişmeli dikkatli ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Bunun içerisinde evlilik birliğini sarsan olayların iddiaları ve delilleri yer almalıdır. Kanuna uygun bir şekilde düzenlenmeyen dava dilekçeleri reddedilir.

Bu nedenle boşanma davası dilekçesi çekişmeli profesyonel avukatlar tarafından hazırlanmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanmak isteyen çiftler bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini talep eder. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu da merak edilebilir. Anlaşmalı davalara göre bunlar daha uzun bir yapıya sahiptir ve kesin bir süre vermek zordur. Çünkü bu süreci etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların arasında,

 1. Mahkemenin iş yükü,
 2. Tebligat durumu,
 3. Tarafların iddia ve talepleri
 4. Bu iddia ve taleplerin araştırılmasına yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi yargılama işlemleri,
 5. Dinlenecek tanık sayısı,
 6. Adli tatil,
 7. Salgın hastalıklara ilişkin idari makamlarca alınabilecek önlemler,
 8. Mahkemeye ilişkin özel durumlar,
 9. Taraf ve taraf vekillerine ilişkin özel durumlar,

Da yer almaktadır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişilerin profesyonel avukatlar ile çalışması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Süreç ve Yargılama Usulü Nasıl Gerçekleşir?

Çekişmeli boşanma davasında yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır ve söz konusu usul Türk Medeni Kanunu’nun 118 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir.

Bu dava türünde yazılı yargılama esas olup, usul kurallarıyla sürelere son derece özen gösterilmelidir. Çekişmeli boşanma davasının işleyişine kısaca, sadece önemli noktalar şu şekilde özetlenebilir:

 1. Yazılı yargılama gereğince, tarafların sırayla dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap sunar. Sıklıkla davalayan sunacağı cevap dilekçesiyle beraber, karşı dava dilekçesini de sunmaktadır.
 2. Davalı taraf, dava dilekçesinin mahkeme tarafından usule uygun olarak kendine tebliğ edilmesi sonrasında, iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunmalıdır.
 3. Çekişmeli boşanma davasında cevap dilekçesi süresi, karşı dava açma süresinin de iki hafta olduğunu göstermez. Cevap dilekçesi için verilen iki haftalık süre kaçırılsa da karşı dava açılabilir. Normal şartlar altında cevap süresi içine açılmamış karşı davanın ayrılmasına karar verilmesi gerekir. Lakin boşanma davalarında karşı davayla esas dava birbirini yakından ilgilendirir.
 4. Davalı tarafın cevap dilekçesinin sunulması akabinde davacı iki haftalık süre çerçevesinde cevaba cevap dilekçesi sunmalıdır.
 5. Kendisine cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilen davalı iki haftalık süre içinde ikinci cevap dilekçesi sunar.
 6. Dilekçeler teatisi aşaması tamamlanınca mahkeme tarafından ön inceleme duruşmasına davet için, taraflara ihtaratlı davetiye çıkartılır. Söz konusu davetiyede mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına katılmamanın hukuki neticeleri taraflara ihtar olunur. Ek olarak davetiye tebliği itibariyle iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterilen lakin henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye sunulması ya da başka yerden getirtilecek evrakların getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmaları; verilen süre içinde söz konusu hususun yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar edilir.

Çekişmeli boşanma davası yapılırken, ön inceleme duruşmasına kadar olan süreç ana hatlarıyla böyle ilerler. Ön inceleme duruşması ardından tahkikata geçilir ve esasa dair inceleme gerçekleştirilir.

Tahkikat ardından karar aşamasına geçilmektedir. Ancak taraf karardan memnun değilse önce istinaf, ardından da temyiz yollarına gidebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli davalarının süresi gibi kaç celsede tamamlanacağı da bir soru işareti bırakabilir. Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter merak edilse de bunu da kesin olarak belirtmek mümkün olmaz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dava açmadan önce kişiler genellikle bu sürece nasıl gideceğini merak edebilir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye düşünüyorsanız bu süreç özel ya da genel boşanma nedenlerinden bir ya da birkaçına dayalı şekilde başlar. Karşı taraftan istenen tüm talepleri içeren yazılı bir dilekçe, boşanma sebepleri deliller ile tevzi bürosuna sunulmasıyla ikame edilir.

Belirttiğimiz üzere dilekçenin sunulacağı mahkeme Aile Mahkemesidir. Ancak Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar. Yer olarak yetkili mahkeme de eşlerin son olarak beraber yaşadıkları bölge ya da davacının ikametgah bölgesindeki mahkemedir.

Dilekçenin sunulması ardından Tevzi bürosu ilgili harç ve masrafların vezneye yatırılması için tahakkuk fişlerini davacıya vermektedir. Bunların ödenmesiyle beraber dosyaya esas numarası verilmekte, hangi mahkemeye tevzi edildiği tespit belirlenmektedir.

Çekişmeli boşanma davası dava dosyası tevzi edilen Aile Mahkemesi bir tensip tutanağı hazırlar. Bunu davacıya ve davalıya tensip eder. Bunda tarafların dava açısından yapmaları gereken,

 1. Cevap dilekçesi sunma,
 2. Avans yatırma,
 3. Delil bildirme,

Gibi işlemler ve ön inceleme duruşma günü geçmektedir. Tensip tutanağında taraflara yüklenen ödevler tamamlandığında duruşmaya hazırlanır. Öncelikle ön inceleme duruşması, sonrasında ise tahkikat duruşmasıyla beraber yargılamaya geçilir.

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Sarsılması) Sebebiyle Boşanma Davasında Süreç

Şiddetli geçimsizlik aynı zamanda Evlilik Birliğinin Sarsılması olarak da adlandırılır ve çekişmeli boşanma davası olarak da adlandırılır.

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiş durumdadır. Bu kapsamda evlilik birliğinin sürdürülmesi taraflar için çekilmez hal almışsa, her iki taraf da boşanmak için dava açılabilir. Bu konuda birçok örnek yer almaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Nelere Dikkat Eder?

Çekişmeli boşanma davası içinde yargılamayla beraber tarafların gösterdiği deliller toplanır. İddialar değerlendirilir. Hâkim tarafların talep ve iddialarını, bunları destekleyen deliller kapsamında değerlendirir ve bir kanaate varır.

Hâkimin karar verebilmesi için delil ve kanaat gereceklerinin net olması gerekir. Aksi durumda gerekçesi kararlar üst mahkeme olan istinaf mahkemesi tarafından bozulur. Hakim talep ve iddianın dayandırılacağı gerekçelerin makul ve yeteri derecede uygulanabilir deliller olup olmadığına göz atar.

Tanık beyanları, sunulan deliller, celp edilmesi talep edilen deliller de toplanarak, uzman bilirkişi incelemesi gerekmesi durumunda tespit yapılması adına dosya bilirkişiye gönderilir. Ardından da alınan rapor değerlendirilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında tanık beyanları önemli delillerden bir tanesidir. Tanıklar gördükleri ya da duydukları şeyleri anlatarak iki eş arasında yaşanan olayları aydınlatır.

Duruşma günü tanıklara öncelikle kimlik tespiti gerçekleştirilir. Ardından da eşler arasındaki ihtilaflı konuları aydınlatacak şahitliklerini anlatmaları talep edilir. Özellikle dava nedenleri ve ihtilaflar ile alakalı olarak şahitliği aranan tanıkların, duyuma dayalı ya da üçüncü şahısların aktardığı bilgileri mahkeme huzurunda beyan etmesi davaya yardım etmez.

Hâkim özellikle bizzat gözü ile gördüğü, kulağı ile işittiği konuları dinlemeyi talep eder. Bunun dışında hâkim, tanıklara kendi gerek gördüğü soruları da sorar. Taraf vekilleri de tanıklara soru yöneltebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Bu davaların düşmesi farklı durumlarda gerçekleşebilir:

 1. Tarafların davadan vazgeçmesi
 2. Feragat etmeleri
 3. Davacı tarafın davayı takip etmemesi

Davacı veya davacı avukatı mazeret belirtmeden duruşmaya katılmazsa, davalı taraf takip etmek istemezse dava dosyası işlemden kaldırılmaktadır. 3 ay içinde dosya yenilenmezse düşer. Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusuna da böyle yanıt verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları Neler?

Çekişmeli boşanma davası aşamaları dava açılmadan önce kişiler tarafından bilinmek istenebilir. Genel olarak bunlar dilekçeler teatisi, ön inceleme duruşması, tahkikat duruşmaları, sözlü yargılama ve karardır.

Dilekçelerin Teati Edilmesi

Boşanma davası, davacının yetkili Aile Mahkemesine giderek boşanma dilekçesini vermesiyle başlayan bir süreçtir. Söz konusu dilekçe davalı tarafa tebliğ olunur. Davalı talep ederse buna bir cevap dilekçesi yazar.

Ön İnceleme Duruşması

Ön inceleme duruşması, yargılama konusunun tespit edildiği, yol haritasının çizildiği bir ilk duruşmadır. Mahkeme burada uyuşmazlık konusunu ve tarafların birbirinden taleplerini belirler. Eğer taraflar sulh olmak istemiyorsa bunları duruşma zaptına geçirerek tarafların imzası alınır.

Sonrasında dilekçelerinde beyan edilen delillerin toplanması için gerekli ara kararları oluşturur ve delilleri sunmaları için ek süre verilir. Sonraki duruşmada tahkikat aşamasına geçileceği de ilan olunur.

Tahkikat Duruşmaları

Tahkikat ön önemli aşamadır. Çünkü tarafların, avukatların dilekçelerinde sunduğu kanıtlar değerlendirilir. Gerekli kişiler dinlenir ve bilirkişi raporları yazdırılır.

Sözlü Yargılama Aşaması

Bu aşamada, yargılamada öne sürülen tüm delillerin değerlendirilmesi tamamlanınca, mahkeme taraflara son sözlerinin sorduğu duruşmadır ve boşanma davasının son duruşmasını oluşturur.

Mahkeme tüm tanıkları dinlemiş, diğer tüm delilleri toplamış ve değerlendirilmesini yapmışsa taraflara tahkikatın bittiğini bildirir. Sözlü yargılama için gün verir ve ayrıca buna gelmemeleri halinde yokluğunda karar verileceği ihtar olunur.

Karar

Karar aşamasında özeti okunmuş olan hükmün gerekçelerinin ve hukuki ayrıntılarının ilan edilmesi yapılır. Verilen hüküm sözlü duruşma aşamasından yaklaşık olarak 1 ay kadar süre sonra gerekçeli ve ayrıntılı şekilde açıklanır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında İspat ve Deliller

Çekişmeli boşanma davası esnasında boşanma nedeni olarak gösterilen durumlar, her somut olayın özelliklerine göre farklı delil araçlarıyla ispat edilebilir. Genel olarak delil araçları,

 1. Tanık ifadeleri,
 2. Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri,
 3. Çekişmeli boşanma davasına esas oluşturan olayları ispatlamak amacıyla usulüne uygun olarak alınan ses veya görüntü kaydı,
 4. Sosyal medya paylaşımları, mesajları ya da gönderileri,
 5. Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri,
 6. Fotoğraflar, video kayıtları,
 7. Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb. deliller,

Gibidir. Ancak bunların dışında da olabilir. Zina (aldatma) sebebine dayalı olan boşanma davalarında ise Yargıtay tarafından ayrıca şu gibi kriterler de vardır.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir Mi?

Tarafların vekalet verdiği avukatları bulunuyorsa, tarafın duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmaz. Lakin anlaşmalı boşanma davalarında bu durum değişebilir.

Çekişmeli boşanma davası ispat açısından bir tartışma sürecinin olduğu dava tipidir. Taraflar iddialarını dilekçeler ile öne sürer. Deliller karşılıklı hâkim önünde tartışılır. Çekişmeli boşanma davaları avukat aracılığıyla takip ediliyorsa bizzat katılma zorunluluğu yoktur.

Tarafları temsilen avukatlar beyan verebilir ya da delilleri tartışabilir.  Ancak davacı taraf duruşmaya katılmazsa, duruşmada kendisini bir avukatla temsil ettirmezse açtığı boşanma davası müracaata bırakılır.

Dava 3 ay içinde yenilenene kadar işlemden kaldırılır ve yenileme olduğu durumda kaldığı yerden devam eder.

Şayet işlemden kaldırılması ardından 3 ay içinde yenilenmezse dava açılmamış kabul edilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler, eşlerden biri boşanmak istemiyorsa durumun ne olacağını merak edebilir.

Böyle bir durumda boşanma davası açan taraf, karşı taraf boşanmak istemese bile davasını ispat ederek boşanma yoluna gidebilir. Boşanmak isteyen eş dilekçedeki olayları ispat etmek için tanıt dinletebilir, farklı belge ve delilleri mahkemeye sunabilir.

Boşanmak istemeyen eş, boşanma davasına sebep olan olaylarda kusuru olmadığını ispat ederse boşanma davası reddedilir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açılması düşünülüyorsa profesyonel avukatlardan yardım alınmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Çekişmeli boşanma davası ile mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma sebebiyle zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Bunun dışında boşanmaya neden olan durumlar sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf da kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda para ödenmesini de talep edebilir.

Boşanma davası ile açılmamışsa, boşanma kararının kesinleşmesi itibariyle 1 sene içinde ayrı bir dava olarak açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Çekişmeli boşanma davası açmadan önce velayetin nasıl olacağı da kişiler tarafından düşünülebilir. Yargıtay’a göre velayet çocukların eğitim-öğretim, korunması ve bakımı ve temsil görevlerini içerir. Aynı zamanda anne-baba velayeti altındaki çocukların kişilik ve mallarına dair hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülüklerini de kapsar.

Çekişmeli boşanma davalarında velayetin hangi eşe verileceği, çocuğun üstün yararı gözetilerek alınır. Velayet kendisinde olmayan eşin de çocuk ile mahkemenin belirlediği zaman aralıkları ile kişisel ilişki kurmasına izin verilir.

Çekişmeli Boşanmada Evlilik Mallarının Paylaşılması

Çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı, anlaşmalı boşanmalarda olduğu gibi boşanma davasıyla birlikte gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle çekişmeli boşanma durumunda mal rejiminin tasviyesi davası, görülen boşanma davasında boşanma hükmü kurulması ve söz konusu hükmün kesinleşmesi akabinde açma yoluna gidilebilir.

Mal rejimi tasfiyesi davası açılması durumunda taraflar arasındaki mal rejiminin, mal rejimi türlerinden hangisi olduğu incelenir:

 1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 2. Mal Ayrılığı Rejimi
 3. Olağanüstü Mal Rejimi
 4. Mal Ortaklığı Rejimi
 5. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Herhangi bir mal rejimi seçilmemişse, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine göre gerçekleştirilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka

Çekişmeli boşanma davası süresince, sonradan yoksulluk ve/veya iştirak nafakası olarak devam etmek üzere tedbir nafakasına hüküm verilebilir. Bunun için velayet konusunda olduğu gibi Aile Mahkemesi hakimleri genellikle Sosyal ve Ekonomik Durum İnceleme Raporu düzenlemesi ve mahkemeye sunması beklenir.

Ancak uygulama aciliyet arz eden hallerin varlığı durumunda hakim raporu beklemeden tedbir nafakasına da hükmedebilir. Tedbir nafakasına ilişkin verilen karara itiraz da edilebilir. Bunun için mutlaka beyanları doğrular nitelikte deliller öne sürülmelidir.

Bursa nafaka avukatı Yasemin Oral

Çekişmeli Boşanma Davasının, Anlaşmalı Boşanma Davasından Farkları Neler?

Boşanma davası açmak isteyen taraflar, öncelikle ana hatları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının nasıl farkları olduğunu merak eder.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için 1 senelik evlilik süresi vardır. Ancak çekişmeli boşanma için bir süre yoktur. Anlaşmalı boşanma davası hem maddi hem de manevi olarak çekişmeli boşanma davası ile karşılaştırıldığında daha az yıpratır.

Bunun dışında anlaşmalı boşanma davasında velayet, nafaka, ziynet eşyası, tazminat ve mal paylaşımı gibi hususlar tarafların anlaşması ile karara bağlanır. Ancak hakim de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Lakin çekişmeli boşanma davalarında tarafların istekleri için mücadele etmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti, dava açmadan önce düşünülen konulardan biri olabilir. Her sene Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenir ve Resmî Gazete içerisinde yayınlanır.

Söz konusu rakamdan az olmamak kaydıyla avukatlar, ayrıca bağlı olduğu yerel baroların kendine has tarifesinden de yararlanarak bir ücret belirler. Bu nedenle fiyatlar konusunda farklılıklar gözlemlenebilir.

Çekişmeli Boşanma Avukatlarının Davada Önemi Nedir?

Çekişmeli boşanma davası eşler arasında boşanma konusunda anlaşmanın sağlanamadığı durumda meydana gelir. Söz konusu anlaşmazlık farklı sebeplerden dolayı olabilir. Velayet, mali konular bunlardan sadece bazılarıdır.

Çekişmeli boşanma davaları bu bakımdan anlaşmalı davalara göre daha uzun sürer. Ayrıca hukuki bilgi de gerektirir. Dilekçe hazırlanmasından delil olabilecek belge ve bilgilerin değerlendirilmesine kadar boşanma avukatına giderek hukuki yardım alınması gerekir.

Zira her belge ve kayıt, hukuka uygun bir kanıt oluşturmayabilir. Örnek olarak izinsiz alınan ses kayıtları, eşin şifreleri ile sosyal medya ya da e-mail hesaplarından ele geçirilen delillerin kullanılıp kullanılamayacağı bir tartışma oluşturabilir. Bazı durumlarda kabul edilirken bazı durumlarda hukuka aykırı olarak görülebilir.  

Ayrıca çekilmeli boşanma davasında tazminat, nafaka ve velayet de önemli konular arasındadır. Bu nedenle avukattan hukuki destek almak önerilir.

Bursa boşanma avukatı Yasemin Oral

“Çekişmeli Boşanma Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!